IndekoGeo

Helmat, højdækkende loft- og vægmaling baseret på fornybart bindemiddel.

Anvendelsesformål

Indvendige lofter og vægge

Egenskaber

  • 100 % fornybart bindemiddel
  • Lugtsvag og emissionsminimeret
  • Udmærkede reparationsegenskaber
  • Udmærket dækkeevne
  • Meget gode applikationsegenskaber

Emballage/emballagestørrelser

5 liter
12,5 liter

Farver

Hvid

Glansgrad

Helmat (i henhold til DIN EN 13 300)

Opbevaring

Køligt, men frostfrit

Tekniske data

Specifikationer i henhold til DIN EN 13 300

  • Produktet opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.
  • Maks. kornstørrelse: Fin (< 100 µm)
  • Densitet: ca. 1,4 g/ cm3

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC.

Klargøring af underlag

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt.

Flader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede flader vaskes med malerrens. Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra

Fortynding

Vand

Dækkeevne

8-10 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør: 1 timer
Kan overmales: 4 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring af værktøj

Vand

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Beholderen skal lukkes forsvarligt efter brug. Tomme beholdere indleveres til genbrugsstationen.