caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/145998/047818_CapaGold_1,25L.png

CapaGold

Glinsende acrylat-dispersionsmaling med guld-/sølvmetal-effekt
til behandling af ind- og udvendige flader.


Effektbelægningerne CapaGold og CapaSilber giver en klar og naturlig guld- og sølvnuance på
strukturerede overflader. Ved at benytte forskellige bearbejdningsteknikker med børste,
marmoreringsbræt, spartel eller rulle kan man skabe et personligt udformet og stilfuldt
resultat.

Den nødvendige systemopbygning med grund-, mellem og slutstrøg giver en flot overflade med
en meget høj belastningsbarhed, som kan anvendes over hele overfladen på varmeisolerende
forbindelses-systemer (WDVS).

Egenskaber

  • Ekstra klar og naturlig guld- og sølvnuance
  • Kan bruges over hele overfladen på WDVS
  • Vejr- og UV-bestandig
  • Hurtigtørrende
  • Vaskeslag klasse 1, svarende til skurebestandig i henhold til DIN 53778.

Materiale

Klar acrylatdispersion

Emballage/emballagestørrelser

1,25 liter
2,5 liter

Farver

Guld og sølv

Glansgrad

Blank til silkeglinsende alt efter underlaget sugeevne

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.
Uåbnede originalemballager er opbevaringsstabile i mindst 1 år.

Tekniske data

  • Tør lagtykkelse: 50–100 µm, E2
  • Vandgennemtrængelighed: 0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (lav), W3
  • Vandgennemtrængelighed (Sd-værdi): 0,64 m (middel), V2

Densitet

ca. 1,1 g/cm3

Maksimal kornstørrelse

< 100 µm, S1

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Egnede underlag

Udendørs: Puds i mørtelgrupperne PII og PIII, eksisterende pudsoverflader, bæredygtige malede overflader (kunstharpiks-, silikat-, og silikoneharpiksmaling), nye og eksisterende varmeisolerende forbindelses-systemer (nye og eksisterende WDVS) Indendørs: Lofts- og vægflader af puds, beton, gipsplader m.m.

Underlaget skal være tørt, rent, stabilt og fri for vedhæftningshindrende substanser.

Klargøring af underlag

Udendørs flader:
Før malingen kan påbegyndes, skal fladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og støvede flader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.

Indendørs flader:
Før malingen kan påbegyndes, skal fladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.
Flader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede flader vaskes med malerrens. Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.

Påføring

Omrøres grundigt før behandling. Gentag omrøringen regelmæssigt under behandlingen. Alt efter underlagets struktur kan materialet påføres med pensel og/eller rulle.
Beskårede områder skal efterrulles. Arbejd hovedsageligt vådt-i-vådt. Til påføring med rulle bruges ruller med en mellemlang luv (12 – 16 mm luvhøjde), som ikke viser tendens til materialeansamlinger i kantområdet.

For en bedre påføring med rulle (anbefales kun til grove pudsstrukturer) og for at sikre ensartet fordeling af det metalliske pigment påføres CapaGold/CapaSilber jævnt fordelt i tværretning og efterrulles i én retning.

Efter påføring på glatte, fint strukturerede underlag bør materialet efterbehandles ved at benytte en kreativ bearbejdningsteknik (børstning, marmorering, spartling osv.).

Mellemlag:
Efter at have forberedt underlaget påføres Capadecor EffektGrund jævnt dækkende efter toning til en egnet farvetone efter skalaen for EffektGrund.

Slutlag:
Påfør CapaGold/CapaSilber ufortyndet 2 - 3 gange. Glatte overflader skal altid efterbehandles med børste eller et andet kreativt redskab for at undgå tydelige rullespor efter påføring af materialet.

NB! Det anbefales at udføre et prøveareal først for at afgøre, hvilken teknik der kræves for at få det ønskede udseende.

Fortynding

Vand

Dækkeevne

ca. 100 – 150 ml/m2/arbejdsgang.
Forbrugsværdierne afhænger meget af underlagets suge-egenskaber og struktur. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved at foretage et prøvestrøg direkte på fladen.

Betingelser for påføring

Arbejdstemperatur min. +8°C

Tørring/tørretid

Støvtør efter 1 time ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed.
Overmalingsbar efter ca. 12 timer.
Ved højere luftfugtighed og lavere temperaturer samt ved stort materialeforbrug kan tørringen tage længere tid.

Rengøring af værktøj

Rengøres med vand straks efter brug.

Bemærk

CapaGold/CapaSilber kan anvendes som laserende belægning indendørs. Så bortfalder mellemlaget med EffektGrund.

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Vigtige bemærkninger (på tidspunktet for udgivelse)

Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for god ventilation under bearbejdning og tørring. Undlad at spise, drikke og ryge under bearbejdningen af produktet. Ved eventuel kontakt med øjnene eller huden, skal området straks skylles grundigt med vand. Lad ikke produktet havne i afløb, vandløb eller på marker. Indånd ikke sprøjte- og spraytåger. Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad.

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.

Bortskaffelse

Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Beholderen skal lukkes forsvarligt efter brug. Tomme beholdere indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad