Privatlivspolitik

1. Den dataansvarliges navn og adresse

Den virksomhed, der er nævnt i vores juridiske oplysninger, (herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er den ansvarlige part for så vidt angår den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), de forordninger om databeskyttelse, der er gældende for EU’s medlemsstater, samt for så vidt angår andre forordninger, der har karakter af juridisk databeskyttelse. 


2. Navn og adresse på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren for databehandleren:

Databeskyttelsesrådgiveren for den dataansvarlige er:

Jonas Karlsson (Administrerende direktør) samt Bengt Backlund (Økonomi- & IT-chef)

DAW Nordic AB
Box 36115
400 13 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 (0) 31-750 52 00
Telefax: +46 (0) 31-46 11 06
Hjemmeside: www.dawnordic.se
E-mail: info@caparol.se

Hver enkelt registreret person kan til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver med spørgsmål og forslag til databeskyttelse.


3. Definitioner

Denne databeskyttelseserklæring er baseret på de definitioner, der er anvendt i EU-direktivet, og på beslutningsniveau i forbindelse med udformningen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Databeskyttelseserklæringen fra Muster GmbH skal være nem at læse og forstå ikke blot for offentligheden, men også for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi først forklare de definitioner, der anvendes.

I denne databeskyttelseserklæring og på vores hjemmeside bruger vi bl.a. følgende termer:

 • Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et ID-nummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske eller sociale identitet.

 • Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles på den dataansvarliges vegne.

 • Behandling

Ved behandling forstås enhver behandling — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger gøres til genstand for, som f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, gendannelse, aflæsning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for overladelse, sortering eller sammenstilling, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 • Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkningen af opbevarede personoplysninger med henblik på at begrænse deres fremtidige behandling.

 • Profilering

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende disse personoplysninger til at muliggøre en evaluering, analyse eller prognose af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, bopæl eller flytning fra bopæl.

 • Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålet med og midlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-lovgivningen eller lovgivningen i andre medlemsstater, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelse af den dataansvarlige i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i andre medlemsstater fastslås.

 • Databehandleren

Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysningerne i henhold til instruktionerne fra den dataansvarlige.

 • Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, hvortil personoplysningerne videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret undersøgelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale love, anses dog ikke for at være modtagere.

 • Tredjemand

Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

 • Samtykke

Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, givet for et afgrænset tilfælde i form af en bekræftelse eller anden form for bekræftende aktivitet, hvorved den registrerede tydeliggør sit samtykke til behandlingen af de personoplysninger, der vedrører den registrerede.


4. Generelt om databehandling                                                        

Vi prioriterer databeskyttelse, datasikkerhed og datafortrolighed højt. En vedvarende beskyttelse af dine personoplysninger, dine virksomhedsoplysninger samt dine forretningshemmeligheder er særlig vigtig for os.

Du kan til enhver tid besøge vores hjemmeside uden at efterlade oplysninger om din person. Men hvis du vil benytte vores virksomheds tjenester er du nødt til at aflevere personoplysninger. Som regel bruger vi kun de oplysninger, du afgiver, og som indsamles på vores hjemmeside, samt de oplysninger, der gemmes under dit besøg på vores hjemmeside, til vores egne formål, som er at drive vores hjemmeside og gøre den tilgængelig samt at iværksætte, udføre og videreudvikle de tjenester/udbud, der findes på vores hjemmeside (opfyldelse af kontrakt), og vi videregiver ikke disse oplysninger til eksterne tredjemænd, medmindre vi er forpligtet til at gøre det ved lov. I alle andre tilfælde indhenter vi først dit samtykke.

Behandlingen af dine personoplysninger udføres i henhold til kravene i GDPR og i henhold til de landespecifikke databeskyttelsesforordninger, der gælder for os. I denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om typen af, omfanget af og formålet med vores behandling af personoplysninger. I denne databeskyttelseserklæring forklarer vi også, hvilke rettigheder du har.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de personoplysninger, som vi behandler via denne hjemmeside. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af følsomme oplysninger som f.eks. forespørgsler via en kontaktformular, som du sender til os som leverandør, benytter vi SSL-kryptering. Du kan se, at forbindelsen er krypteret, når der står ”https://” i adressefeltet i stedet for ”http://”, og når der vises en lille hængelås. Når SSL-kryptering aktiveres, kan de data, du overfører til os, ikke ses af tredjemand. Dataoverførsel via internettet kan dog have sikkerhedshuller, og derfor kan fuld beskyttelse ikke garanteres.


5. Generelle erklæringer vedrørende retsgrundlag

Artikel 6, stk. 1, litra a i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (EU’s GDPR) udgør grundlaget for vores behandling af personoplysninger, hvis vi har den registreredes samtykke til at behandle dennes personoplysninger.

Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at opfylde en kontrakt, såfremt den registrerede er den ene part i en sådan kontrakt. Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR udgør også grundlaget for de behandlingsmetoder, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktens indgåelse.

Artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR udgør retsgrundlaget, såfremt behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Artikel 6, stk. 1, litra d i GDPR udgør retsgrundlaget for en situation, hvor den registreredes eller andre fysiske personers vitale interesser kræver behandling af personoplysninger.

Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR udgør retsgrundlaget for en situation, hvor behandling er nødvendig for at sikre virksomhedens eller tredjemands legitime interesse, medmindre den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder går forud herfor.


6. Generelle erklæringer om sletning af oplysninger og opbevaringens varighed

Den registreredes personoplysninger slettes og deaktiveres, så snart formålet med at opbevare oplysningerne ophører. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastlagt af de europæiske eller nationale lovgivere i forskrifter, love eller andre forordninger i henhold til den EU-lov, som den dataansvarlige er underlagt. Oplysningerne deaktiveres eller slettes også, når den foreskrevne opbevaringsperiode i henhold til førnævnte standarder udløber, medmindre der er behov for fortsat opbevaring af oplysningerne til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.


7. Indsamling af generelle data og informationer

Vores hjemmeside indsamler generelle oplysninger og informationer hver gang en registreret person eller et automatiseret system besøger hjemmesiden. Disse generelle oplysninger og informationer opbevares i serverens log-filer. Følgende oplysninger indsamles: (1) produkt- og versionsoplysninger om den anvendte browser, (2) operativsystemet på den computer, der går ind på hjemmesiden, (3) den hjemmeside, hvorfra vores hjemmeside blev åbnet (en såkaldt henviser), (4) hjemmesidens undersider, der navigeres til vores hjemmeside via et access-system, (5) dato og tidspunkt for besøg på hjemmesiden, (6) en internetprotokol-adresse (IP-adresse), (7) access-systemets internetleverandør og (8) andre lignende oplysninger og informationer, der har til formål at forebygge angreb på vores it-system.

Når vi bruger disse generelle oplysninger og informationer, drager vi ingen konklusioner om den registrerede. Disse informationer er dog nødvendige (1) for at vi kan placere indholdet korrekt på vores hjemmeside, (2) for at tillade optimering af hjemmesidens indhold og annonceringen for dette, (3) for at sikre en vedvarende funktionalitet i it-systemet og i hjemmesidens teknologi og (4) for at vi kan gøre den information, der er nødvendig for at placere et strafferetligt ansvar i tilfælde af et cyberattack, tilgængelig for de lovgivende myndigheder. Disse anonymt indsamlede oplysninger og informationer evalueres af os både til statistiske formål og med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i virksomheden, så vi i sidste ende kan sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme oplysninger i serverens logfiler opbevares adskilt fra alle de personoplysninger, som en registreret person selv har efterladt.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitim interesse)

 

Systemets tilfældige lagring af IP-adressen er nødvendig for at kunne placere hjemmesiden på brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse være gemt i det tidsrum, hvor besøget finder sted.

Oplysningerne slettes med det samme, når de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. Dette sker, når det pågældende besøg er afsluttet i de tilfælde, hvor oplysningerne indsamles for at gøre hjemmesiden tilgængelig.

Dette sker i løbet af syv dage efter det tidspunkt, hvor oplysningerne blev gemt i logfilerne. Det er muligt at opbevare oplysningerne i en længere periode. I så fald slettes eller forvrænges brugerens IP-adresse, så det ikke længere er muligt at identificere den kunde, der har kontaktet os.

Nej, da oplysningerne er afgørende for at kunne drive hjemmesiden

 

 


8. Registrering på hjemmesiden

Du har mulighed for at registrere dig på hjemmesiden ved at indtaste dine personoplysninger. De personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, fremgår af den inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den dataansvarlige og til dennes egne formål. Vi kan videregive de indtastede oplysninger til en eller flere databehandlere, f.eks. en betalingsserviceleverandør eller en pakkedistributionsleverandør. Serviceleverandøren kan derefter anvende personoplysningerne, men kun til de formål, der vedrører opfyldelsen af vores ordre.

Når du registrerer dig på hjemmesiden gemmer vi din IP-adresse, som oprettes af din internetleverandør, samt dato og tidspunkt for registreringen. Når vi gemmer disse oplysninger, betyder det, at vi, hvis det er nødvendigt, kan afsløre kriminelle handlinger og overtrædelser af ophavsretten. I sådanne tilfælde er opbevaringen af disse oplysninger nødvendig for vores sikkerhed og sker i forbindelse med vores legitime interesse i henhold til betydningen af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi videregiver ikke sådanne oplysninger til tredjemand, medmindre der foreligger en retlig forpligtelse til at gøre dette, eller medmindre en sådan videregivelse udgør grundlaget for en strafferetlig eller civilretlig forfølgelse.

Ud over det ovenstående kan de personoplysninger, som du frivilligt selv har indtastet ved registreringen, hjælpe os med at tilbyde dig indhold eller tjenester, som af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR (opfyldelse af kontrakt)

 

Det er nødvendigt, at brugeren registrerer sig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, der er indgået med brugeren, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt.

Mens oplysningerne er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af aktiviteter forud for indgåelse af en kontrakt under registreringsprocessen, og indtil der ikke længere er brug for oplysningerne, for at kontrakten kan opfyldes. Også efter kontraktens indgåelse kan det være nødvendigt, at kontraktpartens personoplysninger opbevares for at opfylde kontraktmæssige eller retlige forpligtelser.

Som bruger har du altid mulighed for at afbryde registreringen. Du kan til enhver tid få de oplysninger, der opbevares om dig, ændret.

Hvis oplysningerne er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktens indgåelse, kan oplysningerne ikke slettes før tid, medmindre der foreligger kontraktmæssige eller retlige forpligtelser, der strider mod dette.


9. Kontaktformular og kontakt via e-mail

På hjemmesiden er der en kontaktformular, der kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis brugeren benytter sig af denne mulighed, overføres de oplysninger, der indtastes i inputmasken, til os, og de vil blive opbevaret af os. Sådanne oplysninger kan (f.eks.) være:

 • Hilsen*
 • Titel
 • For- og efternavn*
 • Virksomhed
 • Adresse*
 • Mailadresse*
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Hjemmesideadresse
 • Formål
 • Besked

*Obligatorisk information

På tidspunktet for overførslen af beskeden gemmes endvidere følgende oplysninger:

 • Dato og tidspunkt for overførslen

Det er også muligt at kontakte os via den mailadresse, der er angivet. I så fald opbevares de personoplysninger om den registrerede, der overføres via e-mailen.

I denne forbindelse overføres der ingen oplysninger til tredjemand. Oplysningerne bruges udelukkende til behandling af dialogen og bliver straks slettet, når de ikke længere er nødvendige.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger indleveret i forbindelse med forespørgsler via kontaktformularer og/eller e-mail er som regel artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

(Opfyldelse af kontrakt; gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktens indgåelse).

Artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR (overholdelse af en retlig forpligtelse, f.eks. besvarelse af spørgsmål om databeskyttelse) samt artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitim interesse).

 

 

 

Behandlingen af personoplysninger fra inputmaske/e-mail foretages udelukkende for at håndtere kontakten. Dette er også den nødvendige legitime interesse i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

De andre personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen samt at sikre sikkerheden i it-systemet.

 

 

Oplysningerne slettes straks, når de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. Dette sker i forbindelse med personoplysninger fra inputmasken i kontaktformularen og de oplysninger, der sendes via e-mail, når den pågældende dialog med den registrerede er ophørt.

Dialogen er ophørt, når omstændighederne gør det muligt at drage den konklusion, at det pågældende spørgsmål er udredet.

 

Ovenstående udgør dog ikke et grundlag for, at dialogen kan være underlagt en forpligtelse om at opbevare oplysningerne i henhold til handelsloven.

 

De øvrige personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes inden for syv dage.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod opbevaringen af sine personoplysninger. I så fald kan dialogen ikke fortsætte.

 


10. Annoncering

Derudover forbeholder vi os ret til at opbevare de personoplysninger, som vi har fået af dig i forbindelse med vores kontraktforhold, samt bruge dem til vores egne salgsfremmende formål, f.eks. til at sende dig lignende, interessante tilbud og information om vores tilbud til dig og tjenester via brev, eller – hvis du efterlader din mailadresse, og vi har dit samtykke hertil – også via e-mail.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Retsgrundlaget for annoncering iht. punkt 9.2 er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitim interesse)

Formålet med indsamlingen udover opfyldelse af kontrakten er at kunne sende målrettede salgsfremmende materialer til kunden (i overensstemmelse med kundens interesser).

 

Oplysningerne slettes senest seks år efter den sidste bestilling, eller de blokeres for annoncering (hvis der foreligger en forpligtelse til at beholde oplysningerne).

 

Ret til indsigelse se afsnittet ”Ret til indsigelse”.


11. Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocesser

Vi indsamler og behandler ansøgeres personoplysninger, for at få ansøgningsprocessen til at fungere. Processen kan også udføres elektronisk. Det er især tilfældet, når ansøgeren sender de relevante ansøgningsdokumenter til os ad elektronisk vej, f.eks. via e-mail. Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med dig som ansøger, gemmes de oplysninger, der overføres, så vi kan udvikle ansættelsesforholdet under forudsætning af, at de lovbestemte regler overholdes. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt mellem den dataansvarlige og ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk seks måneder efter meddelelse om, at en anden har fået stillingen, medmindre den dataansvarlige har en anden legitim interesse, der taler mod sletningen. I denne sammenhæng kan en anden legitim interesse f.eks. være, at oplysningerne skal bruges som bevisbyrde i en retssag i henhold til den generelle tyske lov om ligestilling.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger indleveret i forbindelse med ansøgninger via kontaktformularer og/eller e-mail er som regel artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

(Opfyldelse af en ansættelseskontrakt, foranstaltninger forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt),

Artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR (overholdelse af en retlig forpligtelse f.eks. besvarelse af spørgsmål i forbindelse med ansøgningsprocessen) samt artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitim interesse) og separate juridiske godkendelsessystemer som f.eks. kollektive overenskomster, virksomhedsaftaler, love om indkomstskat m.m. Der laves en supplerende reference til personalefilen hos HR.

 

 

 

 

Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med dig som ansøger, opbevares de oplysninger, der overføres for at ansættelsesforholdet kan iværksættes, så vores retlige forpligtelser overholdes.

 

 

 

Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt mellem den dataansvarlige og ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk seks måneder efter meddelelse om, at en anden har fået stillingen, medmindre den dataansvarlige har en anden legitim interesse, der taler mod sletningen.

I denne sammenhæng kan en legitim interesse f.eks. være, at oplysningerne skal bruges som bevisbyrde i en retssag i henhold til den generelle tyske lov om ligestilling.

Kun generelle muligheder for indsigelse og sletning.

 


12. Cookies – beskrivelse og databehandlingens omfang

 

Som det er tilfældet på mange hjemmesider, bruges der cookies til vores onlinetjeneste. Cookies er små tekstfiler, der opbevares på din computer, og som gemmer visse indstillinger og data til udveksling med onlinetjenesten fra os. En cookie indeholder normalt navnet på det domæne, hvorfra cookiefilen blev sendt, samt oplysninger om cookiens alder og en alfanumerisk identifikator.

Cookies gør det muligt for os at genkende din computer og gøre standardindstillinger umiddelbart tilgængelige. Cookies hjælper os med at forbedre onlinetjenesten og tilbyde dig en bedre og mere personlig service.

De cookies, vi bruger, er såkaldte session-cookies, som automatisk slettes efter slutningen af browsersessionen.

Vores hjemmeside bruger også cookies, der gør det muligt for os at analysere brugerens surf-adfærd.

De af brugerens oplysninger, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres i en teknisk proces. Derfor er det ikke muligt at dele oplysninger med en bruger, der besøger hjemmesiden efterfølgende. De oplysninger, der indsamles, gemmes ikke sammen med brugerens øvrige personoplysninger.

Når brugeren besøger vores hjemmeside, informeres vedkommende via et informationsbanner om brugen af cookies til analyseformål, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring. I denne forbindelse henvises der også til, hvordan man ved at justere browserindstillingerne kan forhindre lagring af cookies.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Du godkender cookies, hvis du har aktiveret eller ikke har deaktiveret cookie-indstillingen og fortsætter dit besøg på denne hjemmeside.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitim interesse) i forbindelse med strengt nødvendige tekniske cookies

Samt artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (samtykke)

 

 

Formålet med brugen af strengt nødvendige tekniske cookies er at gøre det nemmere for brugeren at benytte hjemmesiden. Visse funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes, medmindre man bruger cookies. For disse funktioner er det nødvendigt, at browseren kan genkendes, også efter at man har skiftet hjemmeside.

Analysecookies bruges til at forbedre hjemmesidens kvalitet og indhold. Med disse analysecookies finder vi ud af, hvordan vores hjemmeside bruges, og på den måde kan vi løbende optimere vores onlinetjeneste.

Formålet er også vores legitime interesse i at behandle personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

 

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres derfra til hjemmesiden. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af cookies.

 

Ved at ændre indstillingerne i din browser kan du deaktivere cookies eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Men hvis cookies til vores hjemmeside deaktiveres, er det måske ikke længere muligt at bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud.

Overførslen af flash-cookies kan ikke forhindres via browserindstillingerne, men kræver ændringer i indstillingerne i flash player-programmet.

Derudover anvendes følgende tredjepartscookies, når du besøger vores hjemmeside


13. Sociale medier, plugins og tracking tools


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af LinkedIn plugin

Vores hjemmesider anvender et plugin-program til det sociale netværk LinkedIn. LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (herefter ”LinkedIn”). LinkedIn plugin-programmet er angivet med følgende logo eller knappen ”Anbefal”. Bemærk, at plugin-programmet etablerer en forbindelse mellem dit browserprogram og LinkedIns server, når du besøger vores hjemmeside. LinkedIn informeres således om, at vores hjemmeside har haft besøg af din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns ”Anbefal”-knap, mens du er logget på din LinkedIn-konto, har du mulighed for at lave et link på din LinkedIn profilside til indholdet på vores hjemmeside. Hvis du gør dette, kan LinkedIn identificere dig via dit besøg på vores hjemmeside eller via din brugerkonto. Vi har intet kendskab til indholdet af de overførte oplysninger, som bruges af LinkedIn.

Kontakt LinkedIn for yderligere information om indsamling af disse oplysninger og dine juridiske muligheder og indstillingsmuligheder. Du kan kontakte dem ved at besøge http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Twitter-plugin

Vi har integreret funktioner for Twittertjenesten på vores hjemmesider. Disse funktioner drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Hvis du bruger Twitter og funktionen ”retweet”, oprettes der et link fra de hjemmesider, du besøger, til din Twitterkonto, og de offentliggøres for andre brugere. Derved overføres der også oplysninger til Twitter. Vi gør dig opmærksom på, at vi som hjemmesideoperatør ikke kender noget til indholdet af de oplysninger, der overføres, eller hvordan de bruges af Twitter. Du kan finde mere information om Twitters databeskyttelseserklæring på http://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter i dine kontoindstillinger via linket: http://twitter.com/account/settings


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Pinterest-plugin

Vores hjemmeside bruger også det sociale plugin-program (”plug-ins”) til det sociale netværk Pinterest, der drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (”Pinterest”). Plugin-programmet kan genkendes på knapper med teksten ”Pint it” f.eks. på en hvid eller rød baggrund. Her er en liste med Pinterests plugin-programmer, og hvordan de ser ud: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Når du besøger en af vores hjemmesider, der indeholder et sådant plugin-program, opretter dit browserprogram en direkte forbindelse til Pinterests server. Plugin-programmets indhold overføres direkte til din browser af Pinterest og integreres på siden. Denne integration giver Pinterest besked om, at din browser har besøgt den pågældende side på vores hjemmeside, også selvom du ikke har en profil på Pinterest eller ikke er logget på Pinterest på det pågældende tidspunkt. Denne information (inklusive din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en Pinterest-server i USA og gemmes der. Hvis du er logget ind på Pinterest, kan Pinterest knytte dit besøg på vores hjemmeside til din Pinterestprofil. Hvis du interagerer med plugin-programmet f.eks. ved at klikke på knappen ”Pin it”, overføres den pågældende information også direkte til en Pinterest-server og gemmes der. Informationen offentliggøres også på Pinterest og vises for dine kontakter. Se Pinterests privatlivspolitik for at få mere at vide om omfanget af Pinterests dataindsamling, viderebehandling og anvendelse af oplysningerne, og om hvilke rettigheder og indstillingsmuligheder du har for at beskytte dit privatliv: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

For at forhindre Pinterest i at knytte den indsamlede information på vores hjemmeside til din profil på Pinterest, skal du logge af Pinterest, inden du besøger vores hjemmeside. Du kan også helt undgå at downloade Pinterest plugin-programmet ved at tilføje et tilføjelsesprogram til din browser. Det kan f.eks. være scriptblocker-programmet ”NoScript” (http://noscript.net/).


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Instagram plugin

Vores hjemmesider bruger også det såkaldte Social Media Plugin (”Plug-Ins”) fra Instagram, som drives af Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Plugin-programmet er angivet med et instagramlogo f.eks. i form af et ”Instagramkamera”. Her er en liste med Instagrams plugin-programmer, og hvordan de ser ud: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Hver gang du besøger en af vores hjemmesider, der indeholder et sådant plugin-program, opretter dit browserprogram en direkte forbindelse til Instagrams server. Instagram sender plugin-programmets indhold direkte til din browser og integrerer det på siden. Ved denne integration får Instagram besked om, at din browser har besøgt den pågældende side på vores hjemmeside, også selvom du ikke selv har en Instagramprofil eller ikke er logget på Instagram på det pågældende tidspunkt. Denne information (inklusive din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en Instagram-server i USA og gemmes der. Hvis du logger på Instagram, kan Instagram straks knytte dit besøg på vores hjemmeside til din Instagramkonto. Hvis du interagerer med plugin-programmet f.eks. ved at klikke på knappen ”Instagram”, overføres den pågældende information også direkte til en Instagram-server og gemmes der.

Informationen vil også kunne ses på din Instagramkonto og vises for dine kontakter. Se Instagrams privatlivspolitik for yderligere information om Instagrams formål med dataindsamlingen og omfanget heraf samt Instagrams viderebehandling og anvendelse af oplysningerne, og om hvilke rettigheder og indstillingsmuligheder du har for at beskytte dit privatliv: https://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram skal knytte de oplysninger, der er blevet indsamlet på vores hjemmeside, direkte til din Instagramkonto, skal du logge af Instagram, inden du besøger vores hjemmeside. Du kan også helt undgå at downloade Instagrams plugin-program ved at installere et tilføjelsesprogram i din browser, som f.eks. scriptblocker-programmet ”NoScript” (http://noscript.net/).


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Facebook-plugin

Vores hjemmeside bruger også det sociale plugin-program (”plug-ins”) for det sociale netværk Facebook, der drives af Facebook Inc., 1601 S., California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Plugin-programmet er markeret med et af Facebooks logoer (hvidt ”f” på en blå baggrund eller en ”thumbs up”) eller kan genkendes på sætningen ”Facebook Social Plugin”. Listen over Facebooks sociale plugins og deres kendetegn kan ses her: http://developers.facebook.com/plugins.

Hvis du besøger en hjemmeside, der indeholder et sådant plugin-program, etablerer din browser en direkte forbindelse til Facebooks server. Plugin-programmets indhold overføres af Facebook direkte til din browser og integreres herfra på hjemmesiden. Derfor har hjemmesideoperatøren ingen indflydelse på omfanget af de oplysninger, som Facebook indsamler ved hjælp af dette plugin-program, og informerer dermed dig som besøgende ud fra denne viden (https://www.facebook.com/help/186325668085084):

Ved integrationen af plugin-programmet får Facebook den information, du har efterladt under dit besøg på en bestemt side hos hjemmesideoperatøren. Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Hvis du interagerer med plugin-programmet, f.eks. ved at klikke på ”Like”-knappen eller efterlader en kommentar, overføres den pågældende information fra dit browserprogram direkte til Facebook og gemmes der. Selvom du ikke er medlem af Facebook, kan Facebook stadig få adgang til din IP-adresse og gemme den. Ifølge Facebook gemmes der kun anonymiserede IP-adresser i Tyskland.
Formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt Facebooks yderligere behandling og anvendelse af oplysningerne med de dertilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Facebooks databeskyttelseserklæring: http://www.facebook.com/policy.php.

Hvis du er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook indsamler oplysninger om dig via dette indhold eller ikke ønsker, at Facebook opretter links til oplysninger om dit medlemskab, skal du logge af Facebook, inden du besøger hjemmesiden.
På samme måde er det muligt at blokere Facebooks sociale plugin ved at installere et tilføjelsesprogram i din browser, f.eks. ”Facebook Blocker”.


Bemærkning om databehandling på vores Facebookside

- Ingen regelmæssig indsamling eller behandling af dine personoplysninger

Når du besøger vores Facebookside, indsamler og behandler vi ikke regelmæssigt dine personoplysninger. Behandlingen udføres normalt af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Deres privatlivspolitik kan du finde på https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Indsamling eller behandling af dine personoplysninger i undtagelsestilfælde

Hvis vi undtagelsesvis behandler dine personoplysninger (f.eks. i kommentarer) hos os (uden for Facebook), gør vi det kun til vores egne formål, f.eks. for at besvare dine spørgsmål eller til beskeder i forbindelse med konkurrencer. I så fald er vi den dataansvarlige, og derfor gælder alle relevante erklæringer i denne databeskyttelseserklæring.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Retsgrundlaget for en sådan behandling er artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, og i andre henseender udføres behandlingen udelukkende ud fra den legitime interesse forbundet med f.eks. en konkret mistanke om en strafbar handling i henhold til artikel 6, stk.1, litra f i GDPR:

Udelukkende til egne formål, som f.eks. gennemførelsen af en konkurrence eller andre aktiviteter.

Dine oplysninger bliver slettet, hvis det ikke er nødvendigt at beholde dem til et specifikt formål.

I det omfang som Facebooks betingelser og tekniske muligheder tillader det, og når oplysningerne i ekstraordinære tilfælde overføres til vores system i henhold til de generelle forordninger i punkt 9.


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af YouTube

På denne hjemmeside har vi integreret komponenter fra YouTube. YouTube er en webportal, der gør det muligt at dele sine videoklip gratis, så andre brugere kan se dem og vurdere og kommentere dem, hvilket også er gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, dvs. ikke kun hele film og tv-programmer, men også musikvideoer, trailers og amatørvideoer, der er optaget af brugere, der kan lægges op via webportalen.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab til Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en registreret person besøger en af de undersider på en hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), får YouTube-komponenten browseren i den registreredes it-system til at downloade et billede af den pågældende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere information om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. I forbindelse med denne tekniske proces får YouTube og Google kendskab til, hvilken af vores hjemmesides undersider, der har haft besøg af den registrerede.

Hvis den registrerede samtidigt er logget på YouTube, kan YouTube ved et besøg på en underside, der indeholder en YouTube-video genkende, hvilken konkret underside på vores hjemmeside den registrerede har besøgt. Denne information indsamles af YouTube og Google og tildeles den YouTube-konto, der tilhører den registrerede.

YouTube og Google gemmer altid via YouTube-komponenterne information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede både er logget på vores hjemmeside og på YouTube; dette sker, hvad enten den registrerede har klikket på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker overførsel af information på denne måde til YouTube og Google, kan overførslen forhindres, hvis den registrerede logger af sin YouTube-konto, inden vedkommende besøger vores hjemmeside.

Den privatlivspolitik, der offentliggøres af YouTube – og som kan læses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ – indeholder information om Googles og YouTubes indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger.


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med integration og anvendelse af Google AdWords

Vi har integreret Google AdWords på vores hjemmeside. Google AdWords er en tjeneste til online-annoncering, der både gør det muligt for annoncøren at placere en annonce i Googles søgemaskineresultat og i Googles annonceringsnetværk. Google AdWords gør det muligt for en annoncør på forhånd at fastsætte specifikke nøgleord alt efter, hvilken annonce der bliver vist i Googles søgemaskineresultat, når brugeren får et søgeresultat, der er relevant for nøgleordet i søgemaskinen. Annoncerne fordeles i Googles annonceringsnetværk til tematisk relevante hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og ved at følge tidligere fastsatte nøgleord.

Google AdWords drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er reklamering for vores hjemmeside via overlappende interesserelevant annoncering på tredjepartshjemmesider og i søgemaskineresultatet i Googles søgemaskine samt en overlappende tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis den registrerede kommer ind på vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google en såkaldt konverteringscookie i den registreredes it-system. Vi har allerede ovenfor beskrevet, hvad cookies er. En konverteringscookie holder op med at fungere efter 30 dage og kan ikke identificere den registrerede. En konverteringscookie gør det muligt – hvis den ikke er udløbet – at konstatere om en bestemt underside på vores hjemmeside, f.eks. indkøbskurven i et butikssystem, er blevet besøgt. Ved hjælp af konverteringscookies kan både vi og Google se, hvorvidt en registreret, som besøger vores hjemmeside via en AdWords-annonce, har genereret en omsætning, dvs. har gennemført et køb eller har afbrudt det.

De oplysninger og informationer, der indsamles via konverteringscookies, bruges af Google til at udarbejde besøgsstatistik for hjemmesiden. Denne besøgsstatistik bruges så af os til at fastsætte, hvor mange besøgende der er blevet sendt videre til os via AdWords-annoncer, dvs. til at fastsætte, hvor succesfuld en bestemt AdWords-annonce har været og til at optimere AdWords-annoncerne fremover. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncekunder modtager informationer fra Google, som kan bruges til at identificere den registrerede.

Personoplysninger, som f.eks. hvilke hjemmesider den registrerede har besøgt, gemmes ved hjælp af konverteringscookies. Det vil sige, at den registreredes personoplysninger som f.eks. IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede benyttede, overføres til Google i USA, hver gang den registrerede besøger vores hjemmesider. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Under visse omstændigheder videregiver Google de personoplysninger, der er indsamlet via denne tekniske proces, til tredjemand.

Som vi allerede har beskrevet ovenfor, kan den registrerede altid forhindre, at cookies fra vores hjemmeside gemmes, ved at indstille sit browserprogram og dermed forhindre, at der placeres cookies på computeren. Ved at lave sådan en indstilling i det browserprogram, der anvendes, forhindrer den registrerede også Google i at placere en konverteringscookie i den registrerede it-system. Desuden kan en cookie, der allerede er blevet placeret af Google AdWords, altid slettes via browserprogrammet eller af et andet computerprogram.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interesserelateret annoncering. For at gøre dette skal den registrerede besøge linket www.google.de/settings/ads fra alle de browserprogrammer, som vedkommende bruger, og foretage de ønskede indstillinger

Du kan få mere at vide og læse Googles gældende privatlivspolitik på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af DoubleClick

Vi anvender også DoubleClick, der er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). DoubleClick anvender cookies til at vise annoncer, der er relevante for dig. Din browser er tildelt et anonymt identifikationsnummer (ID). Dette nummer bruges til at overvåge, hvilke annoncer der vises i din browser, og hvilke annoncer der er blevet set. Disse cookies indeholder ikke personoplysninger. DoubleClick-cookies giver kun Google og deres partnerhjemmesider mulighed for at vise annoncer, der er relevante for dig, baseret på dine tidligere besøg på vores øvrige hjemmesider på internettet. Oplysningerne, der genereres af cookien, overføres generelt til analyse til en Google-server i USA og gemmes der. Overførsel af disse data fra Google til tredjemand finder kun sted på grundlag af lovbestemmelser eller i forbindelse med databehandling.  Google vil under ingen omstændigheder matche dine oplysninger med andre oplysninger, der er indsamlet af Google.

Du kan forhindre opbevaring af cookies. Du kan til enhver tid forhindre dataindsamling, -behandling og -lagring med virkning fremover ved at lave en passende indstilling i dit browserprogram eller ved at downloade og installere den browser-plugin, der er tilgængelig via linket til deaktiveringstilføjelsesprogrammet: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Vær dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside i fuldt omfang.


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Wiredminds

På denne hjemmeside anvender vi produkter og tjenester fra Wiredminds GmbH (www.wiredminds.de), Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, til markedsføring og optimering. I denne forbindelse indsamles, behandles og gemmes oplysninger, der bruges til at oprette brugerprofiler under et pseudonym. Brugerprofilerne gøres helt anonyme i den udstrækning dette er muligt og rimeligt. Der anvendes ikke cookies til dette formål. De indsamlede oplysninger, som også kan indeholde personoplysninger, overføres til Wiredminds eller indsamles direkte af Wiredminds. De oplysninger, der indsamles på denne måde, bliver ikke brugt til at identificere dig personligt uden dit separate samtykke. Desuden kombineres oplysningerne ikke med personoplysninger om personen bag pseudonymet. Hvis der indsamles IP-adresser, bliver de straks anonymiseret, når de er indsamlet, ved at slette den sidste række numre. Samtykke til indsamling, behandling og opbevaring af oplysninger kan til enhver tid tilbagetrækkes med fremtidig effekt på følgende link: https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=83c0a2992f900f0f&lang=en


 • Andre Social Media Plugins

Du kan finde mere uddybende information om databeskyttelse i denne operatørs databeskyttelseserklæring, og om, hvorvidt vi anvender flere Social Media Plugins. Hvis du ikke kan finde dette, kan du kontakte os på den adresse, der er angivet i vores juridiske oplysninger.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Artikel 6, stk. 1, punkt f i GDPR (legitim interesse)

 

Formålet med og den legitime interesse i at placere tredjepartscookies er at forbedre vores indhold til dig ved at analysere din brugeradfærd. Som regel finder kun pseudonymiseret dataoverførsel til tredjemand sted. Desuden kan du selv forhindre overførslen af tredjepartscookies ved at justere dine browserindstillinger. Se de enkelte erklæringer for mere detaljerede oplysninger.

Tredjepartscookies gemmes på brugerens computer og overføres derfra til vores computer. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af tredjepartscookies.

 

Ved at ændre indstillingerne i din browser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af tredjepartscookies. Tredjepartscookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Denne proces kan også udføres automatisk.

Overførslen af flash-cookies kan ikke forhindres via browserindstillingerne, men kræver ændringer i indstillingerne i flash player-programmet.


 • Regler om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Google Maps

Vi bruger korttjenesten "Google Maps" fra udbyderen Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) på vores hjemmeside. Brugen af Google Maps giver os mulighed for at vise placeringen af vores virksomhed, vores forhandlere og malere på vores hjemmeside og tjener til at øge brugervenligheden af vores besøgende på hjemmesiden.

Til integration af korttjenesten "Google Maps" bruger vi Google Maps API (Application Programming Interface). Google Maps API er en applikationsprogrammeringsgrænseflade, der bruges til at forbinde korttjenesten "Google Maps" til vores websted og dermed gøre det muligt for os at bruge de funktioner, der er forbundet med tjenesten. For korrekt levering af funktionerne i denne integration oprettes en forbindelse mellem din browser og serverne hos udbyderen Google LLC, når den bruges. I processen indlæser korttjenesten "Google Maps" sine egne webskrifttyper (digitale skrifttyper) i hukommelsen i din browser (såkaldt "cache") for at kunne vise og levere kortvisningen af tjenesten korrekt.

Når du bruger korttjenesten " Google Maps", overføres dine personoplysninger (f.eks. IP-adresse) til Google og gemmes på Googles servere. Vi vil gerne påpege, at vi ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personlige data af Google LLC. Vi er opmærksomme på overførslen fra tredjelande og har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 GDPR for at sikre lovlig og sikker behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af selvcertificering fra udbyderen Google LLC i henhold til EU's og USA's databeskyttelsesramme gælder dette også.

Brugen af Google Maps og den relaterede behandling af personoplysninger finder kun sted, hvis du giver dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a GDPR. Du har naturligvis til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Dette kan gøres ved at klikke på den tilsvarende mulighed nederst på hver side, hvor Google Maps er indlejret. Lovligheden af behandlingen frem til tidspunktet for tilbagetrækning forbliver upåvirket.

For yderligere oplysninger om Googles håndtering af dine personlige data og databeskyttelse henvises til Googles tilknyttede privatlivspolitik: Google privatlivspolitik.


 • Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af Piwik Pro

Udbyderen af dette websted bruger softwaren "PiwikPro" fra det tyske firma Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Tyskland) til webanalyse og samtykkehåndtering (GDPR). Når PiwikPro bruges, indsamles analysecookies for at gøre den besøgendes brug af hjemmesiden nyttig for webstedsudbyderen for at optimere de besøgendes brugeroplevelse ved at forbedre kvaliteten og indholdet. Til dette formål anvendes såkaldte "analysecookies", som giver udbyderen af denne hjemmeside indsigt i brugen af hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, der gemmer oplysninger om brugeren fra browseren på brugerens terminalenhed. De oplysninger, der indsamles regelmæssigt, er:

 • IP-adresse
 • Operativsystem
 • Webbläsar-ID
 • Platsåtkomst
 • Adgangens varighed

Brugen af analysecookies kræver dit udtrykkelige samtykke. Udbyderen af dette websted bruger kun analysecookies, hvis du på forhånd har givet dit separate og udtrykkelige samtykke ved hjælp af cookie-samtykkebanneret. Hvis dette er tilfældet, anvendes analysecookies, der muliggør en statistisk dækningsanalyse af dette websted, en måling af succesen med vores online marketinghandlinger samt testprocedurer, f.eks. for at teste og optimere forskellige versioner af vores online tilbud eller dets komponenter.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ved brug af PiwikPro er dit udtrykkelige samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit.

Udbyderen af dette websted udelukker udtrykkeligt overførsel af dine data til andre tredjeparter og især til tredjelande uden for EU.

I det omfang du har givet dit samtykke til brugen af analysecookies, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

Du kan finde mere information om databeskyttelse hos PiwikPro her: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Retsgrundlag

Formålet med opbevaring

Varighed af opbevaring

Mulighed for indsigelse/eliminering

Art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO (samtykke)

Formålet med opbevaringen er at optimere vores online tilbud og vores tilstedeværelse på nettet.

I det omfang du har givet dit samtykke til brugen af analysecookies, er formålet med dette en statistisk dækningsanalyse af disse websteder, en måling af succesen med vores online marketingindsats samt implementering af testprocedurer, f.eks. for at teste og optimere forskellige versioner af vores online tilbud eller dets komponenter.

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, som de blev indsamlet til, eller hvis du har trukket dit samtykke tilbage.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

 


14.Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil din mailadresse blive brugt til salgsfremmende formål, indtil du afmelder nyhedsbrevet.  Du modtager regelmæssig information via e-mail om aktuelle emner samt e-mails ved særlige lejligheder, f.eks. særlige kampagner. Disse e-mails kan tilpasses og individualiseres ud fra vores oplysninger om dig. Hvis du ikke har givet os dit skriftlige samtykke til at abonnere på vores nyhedsbrev, anvender vi den såkaldte double-opt-in-procedure, dvs. vi sender kun et nyhedsbrev via e-mail, hvis du tidligere udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere nyhedsbrevet.  Vi sender derefter en e-mail til dig og beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, ved at klikke på et link inkluderet i denne e-mail. Hvis du ikke ønsker at modtage flere nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i overensstemmelse med basispriserne. Du skal blot bruge afmeldingslinket, der er inkluderet i hvert nyhedsbrev, eller sende en besked til os eller vores databeskyttelsesrådgiver.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når brugeren har anmodet om at modtage nyhedsbrevet, er – når brugeren har givet sit samtykke – artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (samtykke)

 

 

Indsamling af mailadressen er grundlaget for, at nyhedsbrevet kan sendes ud.

Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med tilmeldingsprocessen har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller af den mailadresse, der anvendes. Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med tilmeldingsprocessen har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller af den mailadresse, der anvendes.

 

Oplysningerne slettes med det samme, når de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. Derfor opbevares brugerens mailadresse, så længe brugeren er tilmeldt nyhedsbrevet.

De andre personoplysninger, der indsamles under tilmeldingsprocessen, slettes inden for syv dage.

 

 

Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes af den pågældende bruger. Til dette formål er der inkluderet et afmeldingslink i hvert nyhedsbrev.

Afmelding af nyhedsbrevet udgør også en tilbagetrækning af brugerens samtykke til opbevaring af de personoplysninger, der blev indsamlet under tilmeldingsprocessen.

 


15. Konkurrencer

Vi organiserer regelmæssigt gratis konkurrencer, hvor deltagerne kan vinde forskellige præmier. Detaljer om præmietype og -omfang samt forudsætningerne for at deltage kan findes i de pågældende deltagerbetingelser. For at deltage i konkurrencerne skal man efterlade personoplysninger. Hvilke oplysninger, der skal efterlades, fremgår af registreringssiden for den pågældende konkurrence. Følgende personoplysninger kan blive behandlet:

 • For-/efternavn
 • Fødselsdato
 • Mailadresse

Deltagerne kan desuden frivilligt indtaste andre personoplysninger som f.eks. adresse.

Retsgrundlag

Formålet med opbevaringen

Opbevaringsperiode

Indsigelse/mulighed for at slette

Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR (foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt) til gennemførelse af konkurrencen

Artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (samtykke) til udsendelse af reklamer

Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR (foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt) til levering af præmier

Disse oplysninger er nødvendige, for at konkurrencen kan gennemføres korrekt, f.eks. for at verificere deltagernes identitet, for at overholde aldersgrænsen for deltagelse i konkurrencen eller for at underrette dem om arrangementet i forbindelse med kåringen af en vinder.

Desuden kan dine personoplysninger opbevares med det formål at sende dig reklamer eller levere præmier.

Hvis præmien leveres eller gøres tilgængelig via en specialiseret forhandler, et tilknyttet selskab eller en anden tredjemand (samarbejdspartner), skal deltageroplysningerne overleveres til sådanne samarbejdspartnere med henblik på levering af præmien/præmierne.

 

Oplysningerne på registreringssiden behandles udelukkende med henblik på præmieudtrækningen og slettes af den ansvarlige organisation, når konkurrencen er overstået.

Hvis du har spørgsmål og forslag til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencen, har du til enhver tid ret til at kontakte den dataansvarlige, som er angivet i denne databeskyttelseserklæring. Dine rettigheder, som fremgår af denne databeskyttelseserklæring, gælder også for deltagelse i konkurrencer.


17. Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du ifølge GDPR den registrerede, og så har du følgende rettigheder for så vidt angår den dataansvarlige:

 • Indsigtsret

Du har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om dine personoplysninger behandles af os.

Og hvis en sådan behandling finder sted, har du ret til at anmode om at få følgende informationer fra den dataansvarlige:

• Formålene med behandlingen
• De berørte kategorier af personoplysninger
• De modtagere eller, alt efter omstændighederne, de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til.
• Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
• Retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
• Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
• Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
• Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at blive underrettet, hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation. I denne forbindelse har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

 • Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der behandles, om dig selv, berigtiget eller fuldstændiggjort af den dataansvarlige. Den dataansvarlige skal gøre dette uden unødig forsinkelse.

 • Retten til begrænsning af behandlingen

Du har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

• Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
• Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
• Den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
• Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling af dine personoplysninger er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis du har opnået begrænsning af behandling i henhold til ovennævnte betingelser, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

 • Ret til sletning
  • Forpligtelse til at slette

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

• Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
• Du trækker det samtykke, som er grundlaget for behandlingen, og som er baseret på artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
• Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i GDPR.
• Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
• Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt
• Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i GDPR.

             • Information til tredjemand

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1 i GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler dine personoplysninger, om, at du har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

  • Undtagelser

Retten til sletning finder ikke anvendelse, hvis denne behandling er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed

• for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
• af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3 i GDPR
til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i afsnit a, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
• for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Desuden finder retten til sletning ikke anvendelse, hvis den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare personoplysningerne for at opfylde sin journalpligt og overholde den lovpligtige arkiveringsperiode. I sådanne tilfælde anvendes spærring af personoplysningerne i stedet for sletning.

 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Hvis du har håndhævet din ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet eller til at begrænse deres behandling, skal den dataansvarlige underrette hver modtager, som dine personoplysninger er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Den dataansvarlige skal oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

 • Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til en dataansvarlig. Og du har også ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, og behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du desuden ret til at få transmitteret dine personoplysninger direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Andres rettigheder og frihedsrettigheder må ikke krænkes på grund af dette.

Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

 • Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

 • Ret til at trække et samtykke tilbage i henhold til forordningen om databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, sletter vi straks dine personoplysninger og ophører med at behandle dem. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

 • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og en dataansvarlig, er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Men disse afgørelser må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a eller g i GDPR finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

I de tilfælde, der er omhandlet i (1) og (3) ovenfor, gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

 • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.

I en sådan situation underretter den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler i henhold til artikel 78 i GDPR.


17.  Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

Status for databeskyttelseserklæringen er angivet med datoen (nedenfor). Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring til enhver tid med virkning for fremtiden.  En opdateret version er tilgængelig online. Besøg hjemmesiden regelmæssigt for at få oplysninger om den aktuelle databeskyttelseserklæring.


Status: Maj 2018

Oplysninger om vores dataansvarlig fremgår af vores juridiske oplysninger


Information til forretningspartnere (især leverandører og kunder) samt den registreredes ret til indsigt i databehandling i henhold til artikel 12, 13, 14 ff. og 21 i GDPR

Kære læser
Kære kunde

Vi er i henhold til reglerne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) forpligtet til at give dig udtømmende information (artikel 13 i GDPR) om behandlingen af dine personoplysninger. Databeskyttelse og behandlingen af dine personoplysninger er meget vigtige emner for os, så vi til enhver tid kan garantere, at vi overholder loven om behandling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål angående behandlingen af dine oplysninger, står både vi og vores databeskyttelsesrådgiver til din rådighed. Desuden modtager databeskyttelsesrådgiveren ikke instrukser vedrørende sine opgaver, er uafhængig og underlagt tavshedspligt (i henhold til artikel 38 i GDPR, § 38 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG)), så du kan tale med vedkommende i fortrolighed. Med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger informerer vi om følgende:


1. Den dataansvarliges navn

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er DAW Nordic AB.


2. Administrerende direktør, databehandlingschef

• Direktion

Administrerende direktør for den dataansvarlige er: Bengt Jacobsson

• Databehandlingschef

Databehandlingschefen er: Bengt Backlund


• Databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesansvarlig er:

Bengt Jacobsson (Administrerende direktør) samt Bengt Backlund (Økonomi- & IT-chef)
DAW Nordic AB
Box 36115
400 13 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 (0) 31-750 52 00
Telefax: +46 (0) 31-46 11 06
Hjemmeside: www.dawnordic.se
E-mail: info@dawnordic.se

 


3. Den dataansvarliges kontaktoplysninger

DAW Nordic AB
Box 36115
400 13 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 (0) 31-750 52 00
Telefax: +46 (0) 31-46 11 06
Hjemmeside: www.dawnordic.se
E-mail: info@dawnordic.se


4. Formålet med behandlingen

DAW har siden 1895 udviklet, fremstillet og solgt innovative overfladebehandlingssystemer. Vi er en uafhængig familievirksomhed i femte generation, som i flere årtier har været markedsførende i Tyskland, Østrig og Tyrkiet, og som i dag er vokset til at være Europas tredjestørste producent af bygningsmaling.

DAW-koncernen er hjemsted for mange stærke varemærker. Koncernen er drivkraften bag innovation af overfladebehandlingsmaterialer, varmeisolering og beskyttelse af bygninger og er en pålidelig samarbejdspartner for både kunder og leverandører. Vores forretningsformål er fremstilling og salg af ovennævnte produkter. DAW-koncernen har holdingselskaber i forskellige lande, også uden for Europa, f.eks. Rusland,  de Forenede Arabiske Emirater og Tyrkiet m.fl.: Du kan se en liste over, hvor vi er i udlandet, på www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw-weltweit.html

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er behovstyret, og behandlingen foretages udelukkende for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, så foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, kan gennemføres (f.eks. i forbindelse med køb, levering og serviceforhold), i dette tilfælde med den registrerede som kunde.


5. Datakategorier

I denne forbindelse behandler vi især følgende oplysninger eller datakategorier:

 • Virksomhedsnavn
 • Kontaktpersonens efternavn + fornavn
 • Adresseoplysninger for virksomheden, individuelle firmaer eller privatkunder
 • Bankoplysninger
 • Andre betalingsoplysninger (kreditkort m.m.)
 • Statistik for købte varer
 • Salgstal
 • Dataindhold angående en eksisterende forretningsforbindelse som f.eks. forretningsbreve og notater fra mundtlig og ikke-mundtlig korrespondance.

6. Behandlingens lovlighed

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:

 • Opfyldelse af en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR (f.eks.: en salgs-, leverings- eller servicekontrakt) Samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (f.eks. nyhedsbrev, overførsel af personoplysninger til kontorer i tredjelande) Overholdelse af en retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR (f.eks. rapporter til skattemyndighederne; svar på retlige og databeskyttelsesrelaterede forespørgsler)
 • Legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (f.eks. direkte markedsføring til eksisterende kunder, udøvelse af retten til at forsvare sit domicil; fastlæggelse og forsvar af retskrav; sikring af it-sikkerhed og driften af DAW SE; forebyggelse og opklaring af kriminelle handlinger, indsamling af beviser på kriminelle handlinger via videoovervågning). De har altså til formål at beskytte kunder og medarbejdere samt give mulighed for udøvelse af retten til at forsvare sit domicil; foranstaltninger i forbindelse med anlægssikkerheden (f.eks. begrænset adgangskontrol).

7. Modtagere og modtagerkategorier

For at vi kan opfylde vores kontraktmæssige og retlige forpligtelser, videregives dine oplysninger til følgende modtagere og modtagerkategorier:

 • Medarbejdere og ledende medarbejdere i de pågældende afdelinger
 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Eksterne serviceleverandører
  • It-tjenesteleverandører
  • Serverleverandør
  • Leverandør af e-handelsløsning
 • Logistikvirksomhed
 • Dokumentdestruktion
 • Databeskyttelsesrådgiver
 • Uafhængige kontorer i udlandet, hvis din levering og anmodning vedrører dem
 • Kontrol/revision
 • Revisionsfirmaer
 • Skattemyndigheder

8. Overførsel af personoplysninger til tredjemand

Hvis du stiller et spørgsmål om vores produkter eller tjenester i udlandet, almindeligvis i Europa eller i et tredjeland, overføres dine personoplysninger til det pågældende kontor i DAW-koncernen. Visse tredjelande som f.eks. Rusland, de Forenede Arabiske Emirater eller Tyrkiet følger ikke GDPR og har ikke noget tilsvarende beskyttelsesniveau for personoplysninger. I så fald anmoder vi om dit udtrykkelige samtykke til overførsel af dine oplysninger til et tredjeland.


9. Opbevaringsperiode, sletning af personoplysninger

For at vi kan opfylde vores kontraktmæssige og retlige forpligtelser, gemmer vi oplysningerne i følgende tidsperioder, medmindre vi ikke har en anden legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, der berettiger en længere opbevaring:

Vi behandler og gemmer dine personoplysninger ved behov i den tid, som vores forretningsforhold varer, hvilket også omfatter f.eks. påbegyndelse og udarbejdelse af en kontrakt. Desuden har vi forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser blandt andet i henhold til den tyske handelslovgivning (HGB), den tyske skattelov (AO), den tyske banklov (KWG) og den tyske hvidvaskningslov (GwG). De deri angivne perioder for opbevaring og dokumentation spænder fra to til ti år. Desuden påvirkes opbevaringsperioden af retlige begrænsningsperioder, der, i henhold til §195 ff. i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB), f.eks. kan strække sig fra tre til, i visse tilfælde, 30 år.

Det gælder især:

 • Forretningskorrespondance: 10 år, § 147, stk. 1 nr. 4,5 samt stk. 3 i skatteloven (AO); § 257 stk. 1 nr. 1, 4 samt §238, stk. 1 i handelsloven (HGB)
 • Kontrakt: 10 år, § 147, stk. 1 nr. 4,5 samt stk. 3 i skatteloven (AO); § 257 stk. 1 nr. 1, 4 samt §238, stk. 1 i handelsloven (HGB)
 • Bogføring: 10 år, § 147, stk. 1 nr. 4,5 samt stk. 3 i skatteloven (AO); § 257 stk. 1 nr. 1, 4 samt §238, stk. 1 i handelsloven (HGB)
 • Domme, kendelser og håndhævelige retsdokumenter: 30 år

10. Den registreredes ret til adgang

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 • Den registreredes ret til adgang
 • Retten til berigtigelse og sletning (”retten til at blive glemt”)
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed angående behandlingen af dine personoplysninger, hvis du ikke har givet samtykke til behandlingen.
 •  Ret til at trække et samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen
 • Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til af årsager, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, der vedrører litra e og f i artikel 6 (1) i GDPR, herunder også profilering baseret på bestemmelserne.
  • Den dataansvarlige kan ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige fremviser overbevisende legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Hvis dine personoplysninger behandles i forbindelse med direkte markedsføringsformål, har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, der vedrører direkte markedsføring; dette omfatter også profilering i forbindelse med en sådan direkte markedsføring.
  • Når du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, ophører den dataansvarlige med at behandle dine oplysninger til sådanne formål.
  • I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

11. Regler for gensidig databehandling

Hvis du giver os dine personoplysninger med henblik på viderebehandling, f.eks. i forbindelse med opfyldelse af såkaldte ”drop shipments” (direkte leveringer), er dette normalt ikke databehandling i henhold til betydningen af artikel 28, stk. 3 i GDPR, men derimod en dataoverførsel, da vi behandler oplysningerne til vores eget formål, nemlig at opfylde vores leveringsforpligtelser, og i henhold til en uafhængig beslutning ud fra egne ressourcer. For at garantere at loven følges, fastsætter vi følgende regler om gensidig behandling: 

• Leverandøren og ordregiveren er forpligtet til kun at behandle personoplysninger i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den tyske databeskyttelseslov (den nye BDSG) og ved behov andre særlige retsstandarder.
• Leverandørens og ordregiverens ansatte samt deres stedfortrædere har tavshedspligt i henhold til artikel 29 i GDPR samt i henhold til den nye tyske databeskyttelseslov (den nye BDSG). Hvis leverandøren eller ordregiveren bruger en computer til at behandle personoplysninger i forbindelse med ordren, skal denne i henhold til artikel 28 i GDPR nøje udvælges med henblik på at stille de fornødne garantier og skal kontrolleres i forbindelse med databehandleraftalen. Det samme gælder, hvis leverandøren eller ordregiveren benytter endnu en tredjemand til at iværksætte ordren ved at overføre funktioner. De forpligtelser, der opstår på grund af tavshedspligt/en databehandleraftale, vedrører alle detaljer i forbindelse med en persons personlige materielle forhold samt alle beskyttelsesforanstaltninger for denne information. Leverandøren og ordregiveren må frem for alt ikke behandle personoplysninger uden tilladelse.
• Leverandøren bruger udelukkende personoplysninger, som denne modtager fra ordregiveren og/eller fra tredjemand, eller som denne selv får ind, til at iværksætte ordren. Ordregiveren accepterer den begrænsede behandling. Anvendelsen af disse personoplysninger til andet end den fælles iværksættelse af ordren (ændring af formål) kræver et separat, forudgående skriftligt samtykke fra ordregiveren.
• I forbindelse med overførsel af personoplysninger til leverandøren forsikrer ordregiveren leverandøren om, at ordregiveren har ret til at gøre dette i henhold til GDPR, den nye BDSG-lov eller en særlig retsstandard.
• Hvis leverandøren og/eller ordregiveren overtræder disse forpligtelser, forbeholder modparten sig ret til at fastlægge et krav om skadeserstatning og/eller andet retsmiddel.
• I det interne forhold hæfter leverandøren eller/og ordregiveren kun, hvis overtrædelsen sker inden for deres respektive ansvarsområde. Hvis en overtrædelse sker inden for det fælles ansvarsområde, hæfter leverandøren og ordregiveren gensidigt for deres respektive andel i fejlen og/eller deres respektive andel i ansvaret.
• Hvis den ene af parterne holdes ansvarlig af den berørte part eller af tilsynsmyndigheden (erstatningsansvar, skader, bøder m.m.), selvom den anden part er ansvarlig for den overtrædelse, der førte til retskravet, skal den ansvarlige part erstatte den indklagede part på første anmodning herom.
• Leverandørens og ordregiverens forpligtelser er også gældende efter kontraktens udløb.


Status juni 2019

Cookies