caparol_pim_import/caparol_dk/products/image/136474/045732_StuccoDecor_Di_Luce_2,5L.png

StuccoDecor Di Luce

Kunstharpiksspartelmasse, der giver en spejlblank finish.

Anvendelsesformål

Kunstharpiksspartelmasse til frembringelse af spejlblanke vægflader indendørs.

Egenskaber

 • Vandopløselig.
 • Halvgennemsigtig (gennemskinnelig).
 • Den spejlblanke finish kan opnås uden et ekstra dæklag.
 • Effektiv og sikker påføringsteknik.
 • Kan indtones maskinelt i ColorExpress tonings- & blandingsanlæg.
 • Sorptions- og diffusionsevne.

Emballage/emballagestørrelser

2,5 liter

Farver

Hvidlig, halvgennemsigtig

Toning:

Kan indtones maskinelt i ColorExpress tonings- & blandingsanlæg i ca. 1300 farvenuancer efter farvekortene Caparol 3D plus og CaparolColor.

Hvis mere end en spand indtones til påstrygning på sammenhængende overflader, skal hele produktet blandes grundigt før brug for at undgå farveforskelle.

Farver med organisk pigment (f.eks. rød og orange) kan ændre farve, hvis de bruges på steder, hvor der er meget naturligt lys (dagslys). Misfarvningen kan mindskes, hvis StuccoDecor Wachsdispersion anvendes, men kan ikke undgås helt.

Glansgrad

Silkeglans/silke-finish (middel-glans) til blank, alt afhængig af arbejdsmetode.

Opbevaring

Opbevares køligt, men frostfrit.

Densitet

Ca. 1.45 g/ml

Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse sdH2O

Ca. 0.06 m

Supplerende produkt

 • AkkordSpachtel fein (fin spartelmasse)
 • StuccoDecor Wachsdispersion (voks-dispersion/emulsion)

Bemærk

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

MAL-kode: 0-3 (1993)

Egnethed iht. teknisk datablad nr. 606 Definition af anvendelsesområder

Indendørs 1Indendørs 2Indendørs 3Udendørs 1Udendørs 2
++
(–) uegnet / (○) begrænset egnethed / (+) egnet

Egnede underlag

Indvendige overflader: Mineralsk puds i mørtelgrupperne PII (blandingsmørtel), PIII (cementmørtel), PIV (gipsmørtel og færdigblandet gipsmørtel), gipsplader og beton.

Underlaget skal være tørt, rent, ubeskadiget/stabilt, plant (afglattet med en murerske), uden nogen form for farvekontraster og fri for stoffer, der kan forhindre en god vedhæftning.

Klargøring af underlag

Påfør et lag Caparol-Haftgrund. Påfør derefter 1 – 2 lag Caparol- Akkordspachtel på hele overfladen til kvalitetsniveau Q4 (andre spartelmasser er ikke egnede). Efter tørring afslibes (med maks. korn 200-240). Derefter grundes med CapaSol for at regulere absorptionsevnen og indlejre støvpartikler.

Påføring

Påfør et tyndt lag StuccoDecor DI LUCE på hele overfladen (helst med så lille en mængde af produktet som muligt).

Første arbejdsgang:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • Bestryg sammenhængende overflader vådt i vådt.
 • Lad overfladerne tørre, og fjern derefter alle ujævnheder.Anden og tredje arbejdsgang (om nødvendigt):
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • Det andet lag påføres på samme måde som det første lag.
 • Glansen forstærkes med det andet lag.
 • En tredje applikation (efter ønske) giver næsten en spejlblank finish.
Sådan pudses overfladen:
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • Efter en kort fordampningstid eller efter tørring pudses overfladen ved at trække en skraber hen over den.
 • Træk med et let tryk skraberen i en blød vinkel hen over overfladen.
 • På den måde opstår den typiske blanke overflade.

Tip: Pudsning af overflader med maskiner kan medføre maskinrelaterede risici og bør derfor kun udføres af professionelle håndværkere. En lignende glans kan opnås med et tredje lag efterfulgt af pudsning med en skraber med springblad.

Designtip:
Glatteteknikker med StuccoDecor DI LUCE giver fornemmelsen af et fascinerende samspil med lysrefleksioner mellem de dybere lag og refleksioner på overfladen. Det er ikke nødvendigt med et ekstra lag dækmaling! Det er muligt at lave forskellige design på overfladerne ved at bruge forskellige arbejdsteknikker.

Dækkeevne

Ca. 80 – 100 ml/m2 pr. lag.
Beregn den nøjagtige materialemængde ved at dække et prøveområde på stedet.

Betingelser for påføring

Laveste temperatur for applikation og tørring:

+5 °C for produkt, omgivende luft og underlag.

Tørring/tørretid

Overfladetør efter 30 – 60 minutter ved + 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed. Helt tør og belastbar efter 1 – 2 dage. Lavere temperaturer og en højere relativ luftfugtighed forlænger tørretiden.

Værktøjer

Vi anbefaler, at der benyttes en slidstærk skraber af stål (dobbelt skraber med springblad) til påstrygningen af StuccoDecor DI LUCE. Slib altid skraberen først med et stykke vådt sandpapir (korn 400 - 600) for at fjerne skarpe kanter.

Rengøring af værktøj

Rengøres i rent vand straks efter brug.

Bemærk

Rengøringstip:

StuccoDecor DI LUCE-overfladen kan rengøres. Alt snavs skal straks fjernes med almindeligt postevand og en fugtig klud.

En supplerende behandling med StuccoDecor Wachsdispersion (voksdispersion/emulsion) kan beskytte overfladen mod væske. Se Teknisk Information nr. 905.

StuccoDecor DI LUCE bør ikke anvendes i nærheden af køkkenvaske og områder, hvor der tilberedes mad, i så fald skal overfladen dækkes med f.eks. en glasplade.

Vigtige bemærkninger (på tidspunktet for udgivelse)

Opbevares utilgængeligt for børn. Anvend et P2-støvfilter, når du sliber. Sørg for god ventilation under påstrygning og tørring. Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du bruger produktet. Kommer produktet i øjnene eller på huden, skylles straks grundigt med vand. Produktet må ikke hældes i afløb, vandløb eller i jorden.

Yderligere information: Se MSDS sikkerhedsdatabladet.

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan fremkalde en allergisk reaktion.

Bortskaffelse

Redskaberne tørres omhyggeligt af før rengøring i vand. Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på lokal genbrugsstation. Luk dåsen omhyggeligt efter brugen. Helt tomme dåser afleveres på genbrugsstation.

Deklaration af indholdsstoffer

Acrylat-/vinylacetatpolymer, mineralske fyldstoffer, vand, additiver, konserveringsmidler (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Teknisk rådgivning

Da det ikke er muligt at medtage alle typer underlag og deres specifikke problemer her, bedes du kontakte vores kundeservice for at få vores tekniske assistance, hvis du har spørgsmål hertil. Vi kan så beskrive den rette arbejdsmetode, hvis det underlag, der skal dækkes, ikke er nævnt ovenfor.

Teknisk information

Sikkerhedsdatablad